Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Pagrindinės mokyklos nuostatai 2021 m. 2023-05-12 10:30:02 163.86 KB
DUC nuostatai 2023-09-07 14:17:19 3.86 MB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2019 m. 2023-05-12 10:30:02 240.12 KB
Tvarkų aprašai
Joniškio „Saulės‘ pagrindinės mokyklos 1-4 kl. mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo bei individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašas 2022 m. 2023-10-11 16:04:22 236.69 KB
5 – 10 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo bei individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašas 2019 m. 2023-10-11 16:04:22 194.24 KB
5, 7, 9 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, individualios pažangos stebėsenos, kompetencijų ugdymo/vertinimo tvarkos aprašas. 2023-10-11 16:04:22 212.25 KB
Darbo apmokėjimo sistema nuo 2023-09-01 2023-10-18 14:05:54 2.08 MB
Joniškio ,,Saulės’’ pagrindinės mokyklos civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-10-11 16:04:22 18.2 KB
Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-10-11 16:04:22 134.66 KB
Priimtų į mokyklą asmenų paskirstymo į paralelines klases tvarka 2020 m. 2023-10-11 16:04:22 124.96 KB
Mokinių ir mokytojų skatinimo tvarka 2019 m. 2023-10-11 16:04:22 265.58 KB
1 – 4 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo bei individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašas 2017 m. 2023-10-11 16:04:22 187.58 KB
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas 2017 m. 2023-10-11 16:04:22 169.69 KB
Mokinių, ugdomų specialiojo ugdymo skyriuje, pažangos ir pasiekimų vertinimo bei individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašas 2017 m. 2023-10-11 16:04:22 247.2 KB
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2024-02-27 11:58:03 3.15 MB
Pedagogų etikos kodeksas 2016 m. 2023-10-11 16:04:23 80.97 KB
Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas 2014 m. 2023-10-11 16:04:23 215.5 KB
Joniškio “Saulės” pagrindinės mokyklos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, jų komplektų dalimis, mokymo priemonėmis ir literatūra tvarka 2023-10-11 16:04:23 118.22 KB
DUC paslaugų gavėjų įtraukimo į individualų planavimą tvarkos aprašas 2023-10-11 16:04:23 93.02 KB
DUC neskelbtinos informacijos konfidencialumui, įrašų tikslinimui, paslaugų gavėjo privatumui, orumui ir fizinei neliečiamybei užtikrinti tvarkos aprašas 2023-10-11 16:04:23 306.88 KB
KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS 255.1 KB
Paskirstymo į paralelines klases tvarka 124.96 KB
Priedai
1-4 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo bei individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašo 1 priedas (Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos, bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašas) 2023-02-02 19:52:26 35 KB
1-4 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo bei individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašo 2 priedas (Individualios pažangos stebėjimas ir fiksavimas) 2023-02-02 19:53:55 41.5 KB
5–10 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei individualios pažangos stebėjimo tvarkos aprašo 1 priedas (Vaiko individualios pažangos matavimo lentelė) 2023-02-02 19:55:17 29.5 KB
5–10 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei individualios pažangos stebėjimo tvarkos aprašo 2 priedas (Nepatenkinamo įvertinimo analizė) 2023-02-02 19:56:10 18.29 KB
Mokinio individualios pažangos įsivertinimo ir vertinimo ugdymui tvarkos aprašo 1 priedas (Asmeninės pažangos įsivertinimo lapas) 2023-02-02 19:49:18 18.71 KB
Mokinio individualios pažangos įsivertinimo ir vertinimo ugdymui tvarkos aprašo 2 priedas (Individualios pažangos įsivertinimas) 2023-02-02 19:49:18 39.36 KB
Mokinio individualios pažangos įsivertinimo ir vertinimo ugdymui tvarkos aprašo 3 priedas (Aplenk save, mokymosi lygiai) 2023-02-02 19:49:19 67.42 KB
Mokinio individualios pažangos įsivertinimo ir vertinimo ugdymui tvarkos aprašo 4 priedas (Individualaus pokalbio fiksavimo lapas) 2023-02-02 19:49:19 45.33 KB
Mokinio individualios pažangos įsivertinimo ir vertinimo ugdymui tvarkos aprašo 5 priedas (Atliktų užduočių įvertinimo simboliai) 2023-02-02 19:49:19 54.4 KB
Mokinio individualios pažangos įsivertinimo ir vertinimo ugdymui tvarkos aprašo 6 priedas (Pagalba mokiniams, gavusiems du iš eilės nepatenkinamus konkretaus dalyko įvertinimus ir signaliniame pusmetyje turintiems nepatenkinamus įvertinimus bei turintiems elgesio problemų) 2023-02-02 19:49:20 13.76 KB
Mokinio individualios pažangos įsivertinimo ir vertinimo ugdymui tvarkos aprašo 7 priedas ( Nepatenkinamo įvertinimo analizė) 2023-02-02 19:49:20 19.85 KB
Mokinio individualios pažangos įsivertinimo ir vertinimo ugdymui tvarkos aprašo 8 priedas (Rekomendacijos 5-10 klasių mokiniams individualios pažangos gerinimui) 2023-02-02 19:49:20 81.15 KB
Taisyklės
DUC paslaugų gavėjų vidaus tvarkos taisyklės 2023-09-07 14:17:19 231.63 KB
Vidaus darbo tvarkos taisyklės 2022 m. 2023-02-01 16:22:00 355.81 KB
Formos
Socialinė pilietinė veikla 2023 - 2024 2023-11-15 15:38:22 40.51 KB
Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologą) veiklos įsivertinimo anketa 2024-01-09 11:59:51 161.5 KB
Nelaimingų atsitikimų tyrimo aktas 2023-11-15 15:38:22 51.5 KB
Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokyklos turizmo renginyje dalyvaujančių mokinių sąrašas, kurie susipažino su saugaus elgesio instruktažu 2023-11-15 15:38:22 14.02 KB
Renginio programos forma 2023-11-15 15:38:22 64 KB
Mokinių spintelių naudojimo tvarka 2023-11-15 15:38:22 40.5 KB
Prašymas atestacijos komisijai 2023-11-15 15:38:22 23 KB
Mokinio asmens byla 2023-11-15 15:38:22 24.5 KB
OLWEUS sutartis 2023-11-15 15:38:22 33.5 KB
Sutikimas dėl ekskursijos 2023-11-15 15:38:22 41 KB
Pasirengimo atvirai pamokai lapas 2023-11-15 15:38:22 34 KB
Atviros pamokos stebėjimo ir vertinimo lapas 2023-11-15 15:38:22 19.48 KB
Pagalba mokiniams, gavusiems du iš eilės nepatenkinamus konkretaus dalyko įvertinimus ir signaliniame pusmetyje turintiems nepatenkinamus įvertinimus bei turintiems elgesio problemų 2023-11-15 15:38:22 16.16 KB
Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį FR0512 2023-11-15 15:38:22 80.65 KB
Kvalifikacijos tobulinimas
Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2023-02-01 16:46:31 1.7 MB
Kolegialaus grįžtamojo ryšio tvarkos aprašas 2023-02-01 16:46:31 209.03 KB
V-304 ( priedo 1 priedas ) Atviros pamokos lapas 2023-02-01 16:46:31 19.02 KB
V-304 (priedo 2 priedas) Pamokų stebėjimo grafikas 2023-02-01 16:46:32 13.89 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2023-05-11 09:14:29 2.08 MB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-05-11 09:14:29 388.9 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 230.52 KB
Buhalterio pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 208.58 KB
Raštvedžio pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 211.54 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų vadovo pareigybės aprašymas 2023-05-10 20:38:26 1.44 MB
Logopedo pareigybės aprašymas 2023-05-10 20:38:26 385 KB
Projekto koordinatoriaus pareigybės aprašymas 2023-05-10 20:38:26 383.68 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas (1–4) 2023-05-10 20:38:26 380.14 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas (5–10) 2023-05-10 20:38:26 381.02 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-05-10 20:38:26 381.31 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 2023-10-18 09:58:31 381.44 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:39:07 210.26 KB
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:39:07 210.2 KB
Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:39:07 1.5 MB
Pagrindinio ugdymo dalyko mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:39:07 1.55 MB
Klasės vadovo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:39:07 1.45 MB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:39:07 382.79 KB
Specialiosios klasės mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:39:07 1.51 MB
Užimtumo specialisto (medžio darbų) pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:39:07 1.61 MB
Užimtumo specialisto pareigybės aprašymas (muzikos) 2023-05-11 19:39:07 209.23 KB
Užimtumo specialisto (šokių) pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:39:07 1.78 MB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Ūkvedys 2023-05-11 19:37:44 234.07 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 230.52 KB
Buhalterio pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 208.58 KB
Personalo specialisto pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 211.1 KB
Užimtumo specialisto pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 1.6 MB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 577.9 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 395.64 KB
Raštvedžio pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 211.54 KB
Užsiėmimų vadovo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 1.38 MB
Ūkio reikalų tvarkytojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 208.36 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 392.69 KB
Santechniko pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 385.11 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 382.19 KB
Sandėlio vedėjo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 375.56 KB
Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 204.69 KB
Informacinių technologijų įrangos prižiūrėtojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 1.61 MB
Budėtojo (bendrabutyje) pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 386.56 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 396.85 KB
Sporto salės budėtojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 389.18 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 383.59 KB
Teritorijos prižiūrėtojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 385.92 KB
Bendrosios praktikos slaugytojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 387.92 KB
Vyriausiojo socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 387.55 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 567.48 KB
Neįgaliųjų socialinio darbuotojo (Atliekančiam vyriausiojo socialinio darbuotojo funkcijas) pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 388.02 KB
Kineziterapeuto pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 393.64 KB
Masažisto pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 388.64 KB
Individualios priežiūros darbuotojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 387.25 KB
Šildymo punkto operatoriaus pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 383.64 KB
Bendrabučio auklėtojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 385.7 KB
Viešųjų pirkimų specialisto pareigybės aprašymas 205.09 KB
Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašymas 382.59 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
DUC veiklos planas 2023 metams 2023-09-07 14:17:19 390.3 KB
DUC veiklos planas 2022 metams 2023-09-07 14:17:32 116.87 KB
DUC veiklos planas 2021 metams 2023-09-07 14:17:39 20.79 KB
DUC darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo planas 2023-09-07 14:17:19 490.48 KB
Ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2023-09-26 15:29:07 690.96 KB
Strateginiai planai
2022–2026 metų mokyklos strateginis planas 2024-01-03 13:15:07 491.56 KB
2022–2026 metų strateginio plano tarpinis matavimas už 2023 metus 2024-01-03 13:15:07 392.95 KB
2022–2026 metų strateginio plano tarpinis matavimas už 2022 metus 2024-01-03 13:15:07 384.26 KB
2019–2021 metų mokyklos strateginis planas 2024-01-03 13:15:07 889.39 KB
Kiti dokumentai
Mokyklos veiklos tobulinimo planas 2015–2018 metams 2023-02-01 16:17:51 85 KB
Ataskaitos
DUC įsivertinimas 2023 m. 2023-09-07 14:17:19 435.45 KB
DUC įsivertinimas 2022 m. 2023-09-07 14:17:19 438.94 KB
DUC įsivertinimas 2020 m. 2023-09-07 14:17:19 252 KB
DUC ataskaita už 2022 metus 2023-09-07 14:17:19 812.59 KB
DUC ataskaita už 2021 metus 2023-09-07 14:17:19 690.85 KB
DUC ataskaita už 2020 metus 2023-09-07 14:17:19 750.34 KB
Veiklos programa
2024 m.
V-442 (priedas) VEIKLOS PROGRAMA 2024 2024-01-18 10:12:58 207.88 KB
1 priedas Saulės pagrindinės mokyklos UKP veiklos planas 2024 2024-01-03 13:44:50 242.91 KB
2 priedas 2024 m. logopedės J. Čiutienės veiklos planas 2024-01-03 13:44:50 274.35 KB
3 priedas Socialinio pedagogo 2024 metų planas 2024-01-03 13:44:50 213.54 KB
4 priedas 2024 metų Specialiojo pedagogo veiklos programa 2024-01-03 13:44:50 241.58 KB
5 priedas Inetos Odminienės veiklos planas 2024 2024-01-03 13:44:50 182.38 KB
6 priedas Log. veiklos planas Silvija 2024 2024-01-03 13:44:50 163.43 KB
7 priedas DUC VEIKLOS PLANAS 2024 2024-01-03 13:44:50 355.92 KB
8 priedas KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA 2024-01-03 13:44:50 216.2 KB
9 priedas Metodinės tarybos 2024 metų veikla 2024-01-03 13:44:50 305.64 KB
10 priedas Tiflopedagogo 2024 veiklos planas 2024-01-03 13:44:50 151.4 KB
11 priedas psichologo 2024 metų veiklos planas S. Gecevičienė 2024-01-03 13:44:50 162.07 KB
12 priedas VGK 2024 m. VEIKLOS PROGRAMA 2024-01-03 13:44:50 171.18 KB
13 priedas PSDC VEIKLOS PLANAS 2024 M 2024-01-03 13:44:50 251.61 KB
14 priedas Australija. SU SAULE PER PASAULĮ 2023 2024-01-03 13:44:50 188.39 KB
2023 m.
1 priedas 2022-2023 m. m. ugdymo karjerai veiklos planas 2023-02-01 16:57:25 260.29 KB
2 priedas 2023 metų logopedo veiklos planas 2023-02-01 16:57:25 281.2 KB
3 priedas socialinio pedagogo 2023 metų veiklos planas 2023-02-01 16:57:26 213.39 KB
4 priedas specialiojo pedagogo 2023 metų veiklos planas 2023-02-01 16:57:26 247.59 KB
5 priedas logopedo 2023 metų veiklos planas 2023-02-01 16:57:26 159.08 KB
6 priedas logopedo 2023 metų veiklos planas 2023-02-01 16:57:27 162.87 KB
7 priedas dienos užimtumo centro 2023 metų veiklos planas 2023-02-01 16:57:27 390.3 KB
8 priedas 2023 metų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa 2023-02-01 16:57:28 215 KB
9 priedas metodinės tarybos 2023 metų veiklos programa 2023-02-01 16:57:28 298.06 KB
10 priedas tiflopedagogo 2023 metų veiklos planas 2023-02-01 16:57:28 155.46 KB
11 priedas psichologo 2023 metų veiklos planas 2023-02-01 16:57:29 162.81 KB
12 priedas 2023 metų vaiko gerovės komisijos veiklos programa 2023-02-01 16:57:29 172.26 KB
13 priedas PSDC veiklos planas 2023-02-01 16:57:30 418.93 KB
14 priedas Afrika. Su saule per pasaulį 2023-02-01 16:57:30 183.05 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-05-29 2023-10-25 12:02:57 658.78 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-04-05 2023-10-25 12:02:58 657.92 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-04-24 2023-10-25 12:02:58 642.2 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-04-28 2023-10-25 12:02:59 628.32 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-09-29 2023-10-25 12:03:00 649.05 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-10-16 2023-10-25 12:03:01 640.42 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-10-24 2023-10-25 12:03:01 613.79 KB
Metinis pirkimų planas 2023 2023-10-25 12:03:02 520.31 KB
2022 m.
1 priedas vaiko gerovės komisijos 2022 metų veiklos planas 2023-02-01 17:02:22 176.35 KB
2 priedas 2022 metų Metodinės tarybos veiklos programa 2023-02-01 17:02:23 298.07 KB
3 priedas socialinio pedagogo 2022 metų planas 2023-02-01 17:02:23 215.59 KB
4 priedas 2022 metų kvalifikacijos tobulinimo programa 2023-02-01 17:02:24 210.22 KB
5 priedas logopedo 2022 metų veiklos planas Silvija Vilimienė 2023-02-01 17:02:24 167.6 KB
6 priedas logopedo 2022 metų veiklos planas Sandra Šliupienė 2023-02-01 17:02:24 161.11 KB
7 priedas logopedo 2022 metų veiklos planas Jolita Čiutienė 2023-02-01 17:02:25 322.8 KB
8 priedas tiflopedagogo 2022 veiklos planas 2023-02-01 17:02:25 149.13 KB
9 priedas psichologo 2022 metų veiklos planas S. Gecevičienė 2023-02-01 17:02:25 164.53 KB
10 priedas 2022 metų UKP planas 2023-02-01 17:02:26 246.55 KB
11 priedas renginių sistema su saule per pasaulį 2022 2023-02-01 17:02:26 302.71 KB
12 priedas DUC 2022 metų veiklos planas 2023-02-01 17:02:27 393.78 KB
13 priedas 2022 metų PDC planas 2023-02-01 17:02:27 246.44 KB
14 priedas specialiojo pedagogo 2022 metų veiklos planas 2023-02-01 17:02:28 240.18 KB
2021 m.
1 priedas vaiko gerovės komisijos 2021 metų veiklos planas 2023-02-01 17:08:06 116.82 KB
2 priedas 2021 metų metodinės tarybos veiklos programa 2023-02-01 17:08:06 168.03 KB
3 priedas socialinio pedagogo 2021 metų planas 2023-02-01 17:08:07 155.16 KB
4 priedas specialiojo pedagogo 2021 metų veiklos planas 2023-02-01 17:08:07 123.2 KB
5 priedas logopedo 2021 metų veiklos planas Silvija Vilimienė 2023-02-01 17:08:07 106.74 KB
6 priedas logopedo 2021 metų veiklos planas Sandra Šliupienė 2023-02-01 17:08:08 107.24 KB
7 priedas logopedo 2021 metų veiklos planas Jolita Čiutienė 2023-02-01 17:08:08 176.49 KB
8 priedas surdopedagogo 2021metų veiklos planas 2023-02-01 17:08:08 108.98 KB
9 priedas tiflopedagogo 2021 veiklos planas 2023-02-01 17:08:09 96.43 KB
10 priedas 2021 metų UKP planas 2023-02-01 17:08:09 137.02 KB
11 priedas renginių sistema su saule per pasaulį 2021 2023-02-01 17:08:09 116.31 KB
12 priedas psichologo 2021 metų veiklos planas S. Gecevičienė 2023-02-01 17:08:10 110.62 KB
13 priedas DUC 2021 metų veiklos planas 2023-02-01 17:08:10 205.74 KB
14 priedas 2021 metų kvalifikacijos tobulinimo programa 2023-02-01 17:08:11 77.53 KB
15 priedas Plikiškių skyriaus-daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos planas 2023-02-01 17:08:11 127.52 KB
2020 m.
1 priedas vaiko gerovės komisijos 2020 metų veiklos planas 2023-02-01 17:16:56 175.09 KB
2 priedas 2020 metų metodinės tarybos veiklos programa 2023-02-01 17:16:57 199.17 KB
3 priedas socialinio pedagogo 2020 metų planas 2023-02-01 17:16:57 221.61 KB
4 priedas specialiojo pedagogo 2020 metų veiklos planas 2023-02-01 17:16:57 241.22 KB
5 priedas logopedo 2020 metų veiklos planas Aistė Fiurst 2023-02-01 17:16:58 197.67 KB
6 priedas logopedo 2020 metų veiklos planas Silvija Vilimienė 2023-02-01 17:16:58 164.47 KB
7 priedas logopedo 2020 metų veiklos planas Sandra Šliupienė 2023-02-01 17:16:59 163.18 KB
8 priedas logopedo 2020 metų veiklos planas Jolita Čiutienė 2023-02-01 17:16:59 272.99 KB
9 priedas surdopedagogo 2020 metų veiklos planas 2023-02-01 17:16:59 227.28 KB
10 priedas tiflopedagogo 2020 veiklos planas 2023-02-01 17:17:00 151.59 KB
11 priedas 2020 metų UKP planas 2023-02-01 17:17:00 257.01 KB
12 priedas renginių sistema su saule po pasaulį 2020 2023-02-01 17:17:00 179.34 KB
13 priedas psichologo 2020 metų veiklos planas S. Gecevičienė 2023-02-01 17:17:01 168.36 KB
14 priedas DUC 2020 metų veiklos planas 2023-02-01 17:17:01 381.36 KB
15 priedas 2020 metų kvalifikacijos tobulinimo programa 2023-02-01 17:17:02 132.68 KB
16 priedas Plikiškių skyriaus-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos planas 2023-02-01 17:17:02 246.91 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto 2020 metų veiklos planas 2023-02-01 17:17:03 3.83 MB
Veiklos ataskaitos
2016 m. mokyklos veiklos ataskaita 2023-02-01 16:18:47 219.93 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-22 15:58:34 77.76 KB
2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-22 15:58:34 79.26 KB
2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-26 08:55:12 261.77 KB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:33:00 381.5 KB
2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:29:11 65.76 KB
2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:29:24 43 KB
2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:29:35 41.18 KB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:34:52 364.26 KB
2020 m. III finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:30:15 58.72 KB
2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:30:22 41.37 KB
2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:30:40 41.26 KB
2019 m.
2019 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:40:46 41.09 KB
2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:40:47 41.09 KB
2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:40:47 39.88 KB
2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:40:47 51.49 KB
2018 m.
2018 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:41:23 260 KB
2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:41:35 51.55 KB
2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:41:43 51.57 KB
2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:42:06 48.99 KB
2017 m.
2017 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:42:48 219.04 KB
2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:42:28 28.36 KB
2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:42:37 28.48 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys 2023-05-18 14:22:15 611.92 KB
2023 ii ketv biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-10-26 08:52:06 614.59 KB
2023 iii ketv. biudžeto vykdymo atkaitomybė 2023-10-26 08:52:07 676.12 KB
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys 2023-05-18 14:23:20 856.23 KB
2022 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys 2023-05-18 14:23:20 569.82 KB
2022 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys 2023-05-18 14:23:20 699.76 KB
2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-05-18 14:23:20 542.45 KB
2022 metų biudžeto ataskaitų rinkinys 2023-10-26 08:58:02 1.83 MB
2021 m.
2021 m. biudžeto vykdymo metinės ataskaitos rinkinys 2023-02-05 15:17:07 731.94 KB
2021 m. 1 – 3 ketvirčio biudžeto vykdymo rinkinys 2023-02-05 15:17:07 1.65 MB
2020 m.
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys 2023-02-05 15:17:20 2.21 MB
2019 m.
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys 2023-02-05 15:17:50 3.13 MB
2018 m.
2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys 2023-02-05 15:04:14 503.48 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraščiai
Mokamo moksleivių maitinimo perspektyviniai valgiaraščiai 2023-09-29 11:24:51 5.62 MB
7-10 m. vaikų nemokamo maitinimo perspektyviniai valgiaraščiai 2023-09-29 11:25:47 9.22 MB
11 m. ir vyresnių vaikų nemokamo maitinimo perspektyviniai valgiaraščiai 2023-09-29 11:27:26 9.14 MB
DUC maitinimo perspektyviniai valgiaraščiai. 2023-09-29 11:28:11 8.69 MB
Nemokamo maitinimo Plikiškių perspektyvinis valgiaraštis 2023-09-29 11:28:42 3.49 MB
Sausi daviniai
2022-11-17 d. sausas davinys 2023-02-01 16:37:12 309.24 KB
2022-09-01 d. sausas davinys 2023-02-01 16:37:12 662.96 KB
2022-04-29 d. sausas davinys 2023-02-01 16:37:12 102.89 KB
Dokumentai
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-02-01 16:29:07 226.26 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-01-31 12:49:17 1.55 MB
Planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė 2024 metams
Metinis pirkimų planas 2024 2024-01-03 12:59:25 507.2 KB
Planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė 2023 metams
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-10-27 2023-11-06 14:30:47 665.66 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-10-24 2023-11-06 14:30:47 613.79 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-10-16 2023-11-06 14:30:47 640.42 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-09-29 2023-11-06 14:30:47 649.05 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-05-29 2023-11-06 14:30:47 658.78 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-04-28 2023-11-06 14:30:47 628.32 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-04-24 2023-11-06 14:30:47 637.83 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-04-05 2023-11-06 14:30:47 652.97 KB
Metinis pirkimų planas 2023 2023-11-06 14:30:47 515.74 KB
Planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė 2022 metams
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-12-22 2023-01-31 12:55:12 819.61 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-12-20 2023-01-31 12:55:13 758.22 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-11-11 2023-01-31 12:55:13 726.24 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-08-16 2023-01-31 12:55:13 709.45 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-08-08 2023-01-31 12:55:14 635.13 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-08-03 2023-01-31 12:55:14 651.51 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-06-09 2023-01-31 12:55:15 641.29 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-06-03 2023-01-31 12:55:15 597.75 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-04-26 2023-01-31 12:55:16 610.34 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-04-13 2023-01-31 12:55:16 595.94 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-04-11 2023-01-31 12:55:17 568.13 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-03-28 2023-01-31 12:55:17 558.55 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-03-24 2023-01-31 12:55:18 548.51 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-03-23 2023-01-31 12:55:18 585.87 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-02-28 2023-01-31 12:55:18 584.33 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-02-22 2023-01-31 12:55:19 559.34 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-01-28 2023-01-31 12:55:19 560.25 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-01-18 2023-01-31 12:55:20 425.1 KB
Metinis pirkimų planas 2022 2023-01-31 12:55:20 278.48 KB
Planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė 2021 metams
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-12-21 2023-01-31 13:36:07 774.01 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-12-09 2023-01-31 13:36:08 631.27 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-12-07 2023-01-31 13:36:08 712.67 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-12-01 2023-01-31 13:36:09 697.04 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-11-11 2023-01-31 13:36:09 679.36 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-10-25 2023-01-31 13:36:10 656.87 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-10-01 2023-01-31 13:36:10 656.87 KB
Planuojami atlikti pirkimai 2021-09-16 2023-01-31 13:36:11 638.58 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-08-13 2023-01-31 13:36:11 559.17 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-05-20 2023-01-31 13:36:11 583.68 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-05-10 2023-01-31 13:36:12 585.56 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-04-29 2023-01-31 13:36:12 549.57 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-04-26 2023-01-31 13:36:13 540.11 KB
Metinis pirkimų planas (papildytas) 2021-04-14 2023-01-31 13:36:13 527.37 KB
Metinis pirkimų planas 2021-03-10 2023-01-31 13:36:14 464.58 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2024-02-27 11:58:03 3.15 MB
Maršrutai
2022–2023 mokslo metų mokyklinių autobusų (ir kitų automobilių, kuriais vežami mokiniai) maršrutai ir jų tvarkaraščiai 2023-05-11 10:26:30 31.28 KB
Veiklos kokybės įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai 2018-2019 m. m. 2023-02-01 13:43:12 562.6 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai 2017-2018 m. m. 2023-02-01 13:43:12 794.13 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai 2016-2017 m. m. 2023-02-01 13:43:12 780 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai 2015-2016 m. m. 2023-02-01 13:43:12 485.03 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai 2013-2014 m. m. 2023-02-01 13:43:12 7.75 MB
Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai 2012-2013 m. m. 2023-02-01 13:43:12 222 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos dokumentai
Etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas 2023 m. 2023-02-03 11:43:25 168.86 KB
Korupcijos prevencijos 2021 – 2023 metų programa 2023-02-03 11:43:33 123.51 KB
Pareigybių sąrašas, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys tikrinami kreipiantis į LR STT 2021 m. 2023-02-03 11:43:43 127.38 KB
Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2021 m. 2023-02-03 11:43:51 154.46 KB
Korupcijos prevencijos 2018 – 2020 metų programa 2023-02-03 11:44:03 272.96 KB
Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2019 m. 2023-02-03 11:44:12 224.2 KB
Sąrašas pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus 2018 m. 2023-02-03 11:44:21 131.85 KB
Korupcijos prevencijos 2015 – 2017 metų programa 2023-02-03 11:44:29 437.25 KB
Viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktų sprendimo tvarka 2017 m. 2023-02-03 11:44:40 217.05 KB
Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2017 m. 2023-02-03 11:44:50 2.18 MB
Korupcijos rizikos analizė 2014 m. 2023-02-03 11:44:59 524.5 KB
Korupcijos prevencijos komisijos darbo reglamentas 2023-02-03 11:45:06 121.81 KB
Jei susidūrei su korupcija turi žinoti (Atmintinė) 2023-02-03 11:45:14 204.74 KB
Anketa apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus/atsakingus asmenis 2023-02-03 11:45:25 17.42 KB
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą už 2022 metų I pusmetį 2023-02-03 11:25:49 165.55 KB
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą už 2021 metų II pusmetį 2023-02-03 11:25:49 168.37 KB
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą už 2021 metų I pusmetį 2023-02-03 11:25:49 166.71 KB
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą už 2020 metų II pusmetį 2023-02-03 11:25:50 110.29 KB
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą už 2020 metų I pusmetį 2023-02-03 11:25:50 166.19 KB
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą už 2019 metų II pusmetį 2023-02-03 11:25:51 167.93 KB
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą už 2019 metų I pusmetį 2023-02-03 11:25:51 168.06 KB
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą už 2018 metų II pusmetį 2023-02-03 11:25:51 167.37 KB
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą už 2018 metų I pusmetį 2023-02-03 11:25:52 218.8 KB
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą už 2017 metų II pusmetį 2023-02-03 11:25:52 347.85 KB
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą už 2017 metų I pusmetį 2023-02-03 11:25:53 349.88 KB
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą už 2016 metų II pusmetį 2023-02-03 11:25:53 275.05 KB
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą už 2016 metų I pusmetį 2023-02-03 11:25:53 272.41 KB
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą už 2015 metus 2023-02-03 11:25:54 459 KB
Darbuotojų tarnybinės komandiruotės
Direktoriaus komandiruočių suvestinė 2022 2023-02-03 11:39:15 426.56 KB
Direktoriaus komandiruočių suvestinė 2021 2023-02-03 11:39:15 186.96 KB
Direktoriaus komandiruočių suvestinė 2020 2023-02-03 11:39:15 185.03 KB
Direktoriaus komandiruočių suvestinė 2019 2023-02-03 11:39:16 93.88 KB
Komandiruočių suvestinė 2022 2023-02-03 11:39:16 491.2 KB
Komandiruočių suvestinė 2021 2023-02-03 11:39:17 479.58 KB
Komandiruočių suvestinė 2020 2023-02-03 11:39:17 222.21 KB
Komandiruočių suvestinė 2019 2023-02-03 11:39:17 164.69 KB
Komandiruočių suvestinė 2018 2023-02-03 11:39:18 139.85 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos civilinės saugos 2023 m. veiklos priemonių planas 2023-05-11 11:43:56 20.47 KB
Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos darbuotojų civilinės saugos planas 2022 m. 2023-05-11 11:43:56 28.94 KB
Joniškio ,,Saulės’’ pagrindinės mokyklos civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-10-11 16:04:22 18.2 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2019 m. 2023-02-02 22:19:07 308.18 KB
Asmens duomenų tvarkymo politika 2018 m. 2023-02-02 22:19:07 214.06 KB
Privatumo politika 2018 m. 2023-02-02 22:19:07 207.03 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2023-02-02 22:19:07 216.96 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2017 m. 2023-02-02 22:19:07 213.24 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių priedai 2023-09-22 15:29:46 249.35 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Atnaujinta Dydis
Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos 2023 metų veiklos programa 292.36 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Trumpėja izoliacijos trukmė, specialus izoliacijos algoritmas – ugdymo įstaigoms 2021 m. 2023-01-31 14:10:58 129.95 KB
Nacionalinis Visuomenės Sveikatos centro algoritmai, kaip elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 2023-01-31 14:10:58 3.91 MB
Mokyklos COVID-19 situacijų valdymo grupė 2020 m. 2023-01-31 14:10:59 122.49 KB
Mokyklos veiksmų planas nustačius COVID-19 2020 m. 2023-01-31 14:10:59 209.62 KB
Mokyklos išorinio vertinimo ataskaita Atnaujinta Dydis
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos išorinio vertinimo ataskaita 2023-02-01 16:21:10 30.5 KB
Bendradarbiavimo sistema Atnaujinta Dydis
Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimo sistema 2023-02-01 16:24:19 131.84 KB
Bendradarbiavimo formos/veiklos 2023-02-01 16:24:20 167.81 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
PAGALBOS MOKINIUI GRUPĖS UŽSIĖMIMŲ PO PAMOKŲ D I E N O T V A R K Ė 2023-10-11 14:46:17 127.34 KB
Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 1-4 klasių 2023-2024 m. m. 2023-09-27 16:14:28 251.96 KB
Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 5-10 klasių 2023-2024 m. m. 2023-10-25 11:45:15 236.9 KB
Mokymosi pagalbai teikti 5-10 klasėse tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-09-27 10:32:21 138.87 KB
1-4 kl. neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraštis 2023–2024 m. m. 2023-10-04 15:59:34 231.8 KB
5-10 kl. neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraštis 2023–2024 m. m. 2023-09-28 11:34:47 263.16 KB
Specialiojo ugdymo skyriaus. neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraštis 2023–2024 m. m. 2023-09-28 11:25:27 129.87 KB
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 5-10 KLASIŲ 2023-2024 M. M. 381.63 KB
2023–2024 MOKSLO METŲ II PUSMETIS 1–4 KLASIŲ MOKINIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 389.12 KB
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) Atnaujinta Dydis
NMPP 2022 m.
Mokyklos ataskaita 4, 6, 8 klasių 2023-02-02 20:20:43 187.05 KB
NMPP 2021 m.
Mokyklos ataskaita 4 klasės 2023-02-02 20:18:49 76.52 KB
Mokyklos ataskaita 8 klasės 2023-02-02 20:18:49 77.78 KB
NMPP 2019 m.
Mokyklos ataskaita 2 klasė 2023-02-02 20:17:01 390.94 KB
Mokyklos ataskaita 4 klasė 2023-02-02 20:17:02 453.06 KB
Mokyklos ataskaita 6 klasė 2023-02-02 20:17:02 339.75 KB
Mokyklos ataskaita 8 klasė 2023-02-02 20:17:02 614.41 KB
NMPP 2018 m.
Mokyklos ataskaita 2 klasė 2023-02-02 20:15:59 693.63 KB
Mokyklos ataskaita 4 klasė 2023-02-02 20:15:59 690.81 KB
Mokyklos ataskaita 6 klasė 2023-02-02 20:15:59 456.39 KB
Mokyklos ataskaita 8 klasė 2023-02-02 20:16:00 756.21 KB
NMPP 2017 m.
Mokyklos ataskaita 2 klasė 2023-02-02 20:12:16 693.63 KB
Mokyklos ataskaita 4 klasė 2023-02-02 20:12:16 690.81 KB
Mokyklos ataskaita 6 klasė 2023-02-02 20:12:17 456.39 KB
Mokyklos ataskaita 8 klasė 2023-02-02 20:12:17 756.21 KB
Standartizuoti testai Atnaujinta Dydis
2016 m.
Mokyklos profilis 2 klasė 2023-02-02 20:43:41 390.94 KB
Mokyklos profilis 4 klasė 2023-02-02 20:43:42 453.06 KB
Mokyklos profilis 6 klasė 2023-02-02 20:43:42 339.75 KB
Mokyklos profilis 8 klasė 2023-02-02 20:43:42 527.8 KB
2015 m.
Mokyklos profilis 2 klasė 2023-02-02 20:41:47 390.94 KB
Mokyklos profilis 4 klasė 2023-02-02 20:41:48 453.06 KB
Mokyklos profilis 6 klasė 2023-02-02 20:41:48 339.75 KB
Mokyklos profilis 8 klasė 2023-02-02 20:41:48 527.8 KB
2014 m.
Klasės profilis 4a klasė 2023-02-02 20:39:04 208.14 KB
Klasės profilis 4b klasė 2023-02-02 20:39:04 208.25 KB
Klasės profilis 4c klasė 2023-02-02 20:39:05 208.15 KB
Mokyklos profilis 4 klasė 2023-02-02 20:39:05 221.48 KB
Klasės profilis 8a klasė 2023-02-02 20:39:05 215.37 KB
Klasės profilis 8b klasė 2023-02-02 20:39:06 215.4 KB
Klasės profilis 8c klasė 2023-02-02 20:39:06 215.42 KB
Klasės profilis 8d klasė 2023-02-02 20:39:07 215.32 KB
Mokyklos profilis 8 klasė 2023-02-02 20:39:07 231.71 KB
Ugdymas karjerai mokykloje Atnaujinta Dydis
Ugdymo karjerai veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-05-23 13:27:52 30.48 KB
Ugdymo karjerai paslaugų planas 2022 m. 2023-05-23 13:27:52 183.13 KB
Ugdymo karjerai programos integravimas į mokomuosius dalykus 3 priedas 2023-05-23 13:27:52 127.13 KB
Tolimesnė dešimtokų veikla 2021-2022 m. m. 2023-05-23 13:27:52 137.94 KB
Mokymosi stilių suvestinė 2020-2021 m. m. 2023-05-23 13:27:52 186.99 KB
Mokinių profesinio veiklinimo metodika 2023-05-23 13:27:52 730.16 KB
Gairės karjeros plano kūrimui 2023-05-23 13:27:52 39.5 KB
Rekomendacijos karjeros plano kūrimui 2023-05-23 13:27:52 34.5 KB
Užduočių knygutė „Kuo užaugę būsim“ 2023-05-23 13:27:52 2.7 MB
Bendradarbiavimas su tėvais organizuojant karjeros ugdymą 2023-05-23 13:27:52 68 KB
Karjeros koordinatoriaus pareiginiai nuostatai 2012 m. 2023-05-23 13:27:52 70.5 KB
Olweus patyčių prevencijos programa Atnaujinta Dydis
OPKUS planas 2024 m. m. 2024-02-27 16:02:36 256 KB
Mokinių atsakomybė 2023-02-03 17:01:11 27 KB
Budėjimas mokykloje 2023-02-03 17:01:12 21.5 KB
Drausmingumo kopetėlės (Nuotolinio mokymo(si) laikotarpiu) 2023-02-03 17:01:12 120.5 KB
Dofe programa Atnaujinta Dydis
2024m. Dofe programos planas 2024-02-27 14:42:30 290.79 KB
2023m. Dofe programos planas 2024-02-27 14:42:30 316.83 KB
2022m. Dofe programos planas 2024-02-27 14:42:30 272.51 KB
2021m. Dofe programos planas 2024-02-27 14:42:30 118.6 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
2023 metų visuomenės sveikatos priežiūros specialistės vykdančios sveikatos priežiūrą mokykloje veiklos planas 2023-05-10 20:53:18 53.92 KB
Dienos užimtumo centras Atnaujinta Dydis
DUC nuostatai 2023-09-07 14:17:19 3.86 MB
DUC veiklos planas 2023 metams 2023-09-07 14:17:19 390.3 KB
DUC veiklos planas 2022 metams 2023-09-07 14:17:32 116.87 KB
DUC veiklos planas 2021 metams 2023-09-07 14:17:39 20.79 KB
DUC įsivertinimas 2023 m. 2023-09-07 14:17:19 435.45 KB
DUC įsivertinimas 2022 m. 2023-09-07 14:17:19 438.94 KB
DUC įsivertinimas 2020 m. 2023-09-07 14:17:19 252 KB
DUC paslaugų gavėjų vidaus tvarkos taisyklės 2023-09-07 14:17:19 231.63 KB
DUC teikiamų paslaugų aprašas 2023-09-07 14:17:19 742.85 KB
DUC paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija 2023-09-07 14:17:19 291.17 KB
DUC pasiūlymų, pageidavimų ir skundų pateikimo koncepcija 2023-09-07 14:17:19 554.07 KB
DUC paslaugų gavėjų teisės ir pareigos 2023-09-07 14:17:19 448.86 KB
DUC etikos ir gerovės politika 2023-09-07 14:17:19 123.95 KB
DUC darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo planas 2023-09-07 14:17:19 490.48 KB
DUC paslaugų gavėjų įtraukimo į individualų planavimą tvarkos aprašas 2023-10-11 16:04:23 93.02 KB
DUC paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politika 2023-09-07 14:17:19 149.33 KB
DUC neskelbtinos informacijos konfidencialumui, įrašų tikslinimui, paslaugų gavėjo privatumui, orumui ir fizinei neliečiamybei užtikrinti tvarkos aprašas 2023-10-11 16:04:23 306.88 KB
DUC ataskaita už 2022 metus 2023-09-07 14:17:19 812.59 KB
DUC ataskaita už 2021 metus 2023-09-07 14:17:19 690.85 KB
DUC ataskaita už 2020 metus 2023-09-07 14:17:19 750.34 KB
STEAM ugdymas Atnaujinta Dydis
STEAM STRATEGIJA 236.47 KB
STEAM veiklos planas 2023-2024 273.2 KB
STEAM ugdymas pamokose 2023-2024 I pusmetis 219.24 KB