Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Pagrindinės mokyklos nuostatai 2021 m. 2023-05-12 10:30:02 163.86 KB
DUC nuostatai 2024-03-05 11:30:13 3.86 MB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2019 m. 2023-05-12 10:30:02 240.12 KB
Tvarkų aprašai
Joniškio „Saulės‘ pagrindinės mokyklos 1-4 kl. mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo bei individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašas 2022 m. 2023-10-11 16:04:22 236.69 KB
5 – 10 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo bei individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašas 2019 m. 2023-10-11 16:04:22 194.24 KB
5, 7, 9 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, individualios pažangos stebėsenos, kompetencijų ugdymo/vertinimo tvarkos aprašas. 2023-10-11 16:04:22 212.25 KB
Darbo apmokėjimo sistema nuo 2024-01-01 2024-03-08 14:22:28 2.08 MB
Joniškio ,,Saulės’’ pagrindinės mokyklos civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-10-11 16:04:22 18.2 KB
Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-10-11 16:04:22 134.66 KB
Priimtų į mokyklą asmenų paskirstymo į paralelines klases tvarka 2020 m. 2023-10-11 16:04:22 124.96 KB
Mokinių ir mokytojų skatinimo tvarka 2019 m. 2023-10-11 16:04:22 265.58 KB
1 – 4 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo bei individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašas 2017 m. 2023-10-11 16:04:22 187.58 KB
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas 2017 m. 2023-10-11 16:04:22 169.69 KB
Mokinių, ugdomų specialiojo ugdymo skyriuje, pažangos ir pasiekimų vertinimo bei individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašas 2017 m. 2023-10-11 16:04:22 247.2 KB
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2024-02-27 11:58:03 3.15 MB
Pedagogų etikos kodeksas 2016 m. 2023-10-11 16:04:23 80.97 KB
Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas 2014 m. 2023-10-11 16:04:23 215.5 KB
Joniškio “Saulės” pagrindinės mokyklos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, jų komplektų dalimis, mokymo priemonėmis ir literatūra tvarka 2023-10-11 16:04:23 118.22 KB
DUC paslaugų gavėjų įtraukimo į individualų planavimą tvarkos aprašas 2024-03-05 11:30:14 93.02 KB
DUC neskelbtinos informacijos konfidencialumui, įrašų tikslinimui, paslaugų gavėjo privatumui, orumui ir fizinei neliečiamybei užtikrinti tvarkos aprašas 2024-03-05 11:30:14 306.88 KB
KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS 255.1 KB
Paskirstymo į paralelines klases tvarka 124.96 KB
Priedai
1-4 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo bei individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašo 1 priedas (Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos, bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašas) 2023-02-02 19:52:26 35 KB
1-4 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo bei individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašo 2 priedas (Individualios pažangos stebėjimas ir fiksavimas) 2024-06-12 13:20:11 40.5 KB
5–10 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei individualios pažangos stebėjimo tvarkos aprašo 1 priedas (Vaiko individualios pažangos matavimo lentelė) 2023-02-02 19:55:17 29.5 KB
5–10 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei individualios pažangos stebėjimo tvarkos aprašo 2 priedas (Nepatenkinamo įvertinimo analizė) 2023-02-02 19:56:10 18.29 KB
Mokinio individualios pažangos įsivertinimo ir vertinimo ugdymui tvarkos aprašo 1 priedas (Asmeninės pažangos įsivertinimo lapas) 2023-02-02 19:49:18 18.71 KB
Mokinio individualios pažangos įsivertinimo ir vertinimo ugdymui tvarkos aprašo 2 priedas (Individualios pažangos įsivertinimas) 2023-02-02 19:49:18 39.36 KB
Mokinio individualios pažangos įsivertinimo ir vertinimo ugdymui tvarkos aprašo 3 priedas (Aplenk save, mokymosi lygiai) 2023-02-02 19:49:19 67.42 KB
Mokinio individualios pažangos įsivertinimo ir vertinimo ugdymui tvarkos aprašo 4 priedas (Individualaus pokalbio fiksavimo lapas) 2023-02-02 19:49:19 45.33 KB
Mokinio individualios pažangos įsivertinimo ir vertinimo ugdymui tvarkos aprašo 5 priedas (Atliktų užduočių įvertinimo simboliai) 2023-02-02 19:49:19 54.4 KB
Mokinio individualios pažangos įsivertinimo ir vertinimo ugdymui tvarkos aprašo 6 priedas (Pagalba mokiniams, gavusiems du iš eilės nepatenkinamus konkretaus dalyko įvertinimus ir signaliniame pusmetyje turintiems nepatenkinamus įvertinimus bei turintiems elgesio problemų) 2023-02-02 19:49:20 13.76 KB
Mokinio individualios pažangos įsivertinimo ir vertinimo ugdymui tvarkos aprašo 7 priedas ( Nepatenkinamo įvertinimo analizė) 2023-02-02 19:49:20 19.85 KB
Mokinio individualios pažangos įsivertinimo ir vertinimo ugdymui tvarkos aprašo 8 priedas (Rekomendacijos 5-10 klasių mokiniams individualios pažangos gerinimui) 2023-02-02 19:49:20 81.15 KB
Taisyklės
DUC paslaugų gavėjų vidaus tvarkos taisyklės 2024-03-05 11:30:14 231.63 KB
Vidaus darbo tvarkos taisyklės 2022 m. 2023-02-01 16:22:00 355.81 KB
Formos
Socialinė pilietinė veikla 2023 - 2024 2023-11-15 15:38:22 40.51 KB
Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologą) veiklos įsivertinimo anketa 2024-01-09 11:59:51 161.5 KB
Nelaimingų atsitikimų tyrimo aktas 2023-11-15 15:38:22 51.5 KB
Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokyklos turizmo renginyje dalyvaujančių mokinių sąrašas, kurie susipažino su saugaus elgesio instruktažu 2023-11-15 15:38:22 14.02 KB
Renginio programos forma 2023-11-15 15:38:22 64 KB
Mokinių spintelių naudojimo tvarka 2023-11-15 15:38:22 40.5 KB
Prašymas atestacijos komisijai 2023-11-15 15:38:22 23 KB
Mokinio asmens byla 2023-11-15 15:38:22 24.5 KB
OLWEUS sutartis 2023-11-15 15:38:22 33.5 KB
Sutikimas dėl ekskursijos 2023-11-15 15:38:22 41 KB
Pasirengimo atvirai pamokai lapas 2023-11-15 15:38:22 34 KB
Atviros pamokos stebėjimo ir vertinimo lapas 2023-11-15 15:38:22 19.48 KB
Pagalba mokiniams, gavusiems du iš eilės nepatenkinamus konkretaus dalyko įvertinimus ir signaliniame pusmetyje turintiems nepatenkinamus įvertinimus bei turintiems elgesio problemų 2023-11-15 15:38:22 16.16 KB
Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį FR0512 2023-11-15 15:38:22 80.65 KB
Kvalifikacijos tobulinimas
Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2023-02-01 16:46:31 1.7 MB
Kolegialaus grįžtamojo ryšio tvarkos aprašas 2023-02-01 16:46:31 209.03 KB
V-304 ( priedo 1 priedas ) Atviros pamokos lapas 2023-02-01 16:46:31 19.02 KB
V-304 (priedo 2 priedas) Pamokų stebėjimo grafikas 2023-02-01 16:46:32 13.89 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2023-05-11 09:14:29 2.08 MB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-05-11 09:14:29 388.9 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 230.52 KB
Buhalterio pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 208.58 KB
Raštvedžio pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 211.54 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų vadovo pareigybės aprašymas 2023-05-10 20:38:26 1.44 MB
Logopedo pareigybės aprašymas 2023-05-10 20:38:26 385 KB
Projekto koordinatoriaus pareigybės aprašymas 2023-05-10 20:38:26 383.68 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas (1–4) 2023-05-10 20:38:26 380.14 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas (5–10) 2023-05-10 20:38:26 381.02 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-05-10 20:38:26 381.31 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 2023-10-18 09:58:31 381.44 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:39:07 210.26 KB
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:39:07 210.2 KB
Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:39:07 1.5 MB
Pagrindinio ugdymo dalyko mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:39:07 1.55 MB
Klasės vadovo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:39:07 1.45 MB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:39:07 382.79 KB
Specialiosios klasės mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:39:07 1.51 MB
Užimtumo specialisto (medžio darbų) pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:39:07 1.61 MB
Užimtumo specialisto pareigybės aprašymas (muzikos) 2023-05-11 19:39:07 209.23 KB
Užimtumo specialisto (šokių) pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:39:07 1.78 MB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Ūkvedys 2023-05-11 19:37:44 234.07 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 230.52 KB
Buhalterio pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 208.58 KB
Personalo specialisto pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 211.1 KB
Užimtumo specialisto pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 1.6 MB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 577.9 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 395.64 KB
Raštvedžio pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 211.54 KB
Užsiėmimų vadovo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 1.38 MB
Ūkio reikalų tvarkytojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 208.36 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 392.69 KB
Santechniko pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 385.11 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 382.19 KB
Sandėlio vedėjo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 375.56 KB
Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 204.69 KB
Informacinių technologijų įrangos prižiūrėtojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 1.61 MB
Budėtojo (bendrabutyje) pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 386.56 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 396.85 KB
Sporto salės budėtojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 389.18 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 383.59 KB
Teritorijos prižiūrėtojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 385.92 KB
Bendrosios praktikos slaugytojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 387.92 KB
Vyriausiojo socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 387.55 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 567.48 KB
Neįgaliųjų socialinio darbuotojo (Atliekančiam vyriausiojo socialinio darbuotojo funkcijas) pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 388.02 KB
Kineziterapeuto pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 393.64 KB
Masažisto pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 388.64 KB
Individualios priežiūros darbuotojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 387.25 KB
Šildymo punkto operatoriaus pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 383.64 KB
Bendrabučio auklėtojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 385.7 KB
Viešųjų pirkimų specialisto pareigybės aprašymas 205.09 KB
Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašymas 382.59 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
DUC veiklos planas 2024 metams 2024-03-07 11:36:10 356.02 KB
DUC veiklos planas 2023 metams 2024-03-08 11:32:51 399.45 KB
DUC veiklos planas 2022 metams 2024-03-05 11:30:14 116.87 KB
DUC veiklos planas 2021 metams 2024-03-05 11:30:14 20.79 KB
DUC darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo planas 2024-03-05 11:30:14 490.48 KB
Ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2023-09-26 15:29:07 690.96 KB
Strateginiai planai
2022–2026 metų mokyklos strateginis planas 2024-01-03 13:15:07 491.56 KB
2022–2026 metų strateginio plano tarpinis matavimas už 2023 metus 2024-01-03 13:15:07 392.95 KB
2022–2026 metų strateginio plano tarpinis matavimas už 2022 metus 2024-01-03 13:15:07 384.26 KB
2019–2021 metų mokyklos strateginis planas 2024-01-03 13:15:07 889.39 KB
Kiti dokumentai
Mokyklos veiklos tobulinimo planas 2015–2018 metams 2023-02-01 16:17:51 85 KB
Ataskaitos
DUC įsivertinimas 2023 m. 2024-03-05 11:30:13 448.84 KB
DUC įsivertinimas 2022 m. 2024-03-05 11:30:14 435.45 KB
DUC įsivertinimas 2021 m. 2024-03-05 11:30:14 438.94 KB
DUC įsivertinimas 2020 m. 2024-03-05 11:30:14 252 KB
DUC ataskaita už 2022 metus 2024-03-05 11:30:14 812.59 KB
DUC ataskaita už 2021 metus 2024-03-05 11:30:14 690.85 KB
DUC ataskaita už 2020 metus 2024-03-05 11:30:14 750.34 KB
Veiklos programa
2024 m.
V-442 (priedas) VEIKLOS PROGRAMA 2024 2024-01-18 10:12:58 207.88 KB
1 priedas Saulės pagrindinės mokyklos UKP veiklos planas 2024 2024-01-03 13:44:50 242.91 KB
2 priedas 2024 m. logopedės J. Čiutienės veiklos planas 2024-01-03 13:44:50 274.35 KB
3 priedas Socialinio pedagogo 2024 metų planas 2024-01-03 13:44:50 213.54 KB
4 priedas 2024 metų Specialiojo pedagogo veiklos programa 2024-01-03 13:44:50 241.58 KB
5 priedas Inetos Odminienės veiklos planas 2024 2024-01-03 13:44:50 182.38 KB
6 priedas Log. veiklos planas Silvija 2024 2024-01-03 13:44:50 163.43 KB
7 priedas DUC VEIKLOS PLANAS 2024 2024-01-03 13:44:50 356.02 KB
8 priedas KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA 2024-01-03 13:44:50 216.2 KB
9 priedas Metodinės tarybos 2024 metų veikla 2024-01-03 13:44:50 305.64 KB
10 priedas Tiflopedagogo 2024 veiklos planas 2024-01-03 13:44:50 151.4 KB
11 priedas psichologo 2024 metų veiklos planas S. Gecevičienė 2024-01-03 13:44:50 162.07 KB
12 priedas VGK 2024 m. VEIKLOS PROGRAMA 2024-01-03 13:44:50 171.18 KB
13 priedas PSDC VEIKLOS PLANAS 2024 M 2024-01-03 13:44:50 251.61 KB
14 priedas Australija. SU SAULE PER PASAULĮ 2023 2024-01-03 13:44:50 188.39 KB
2023 m.
1 priedas 2022-2023 m. m. ugdymo karjerai veiklos planas 2023-02-01 16:57:25 260.29 KB
2 priedas 2023 metų logopedo veiklos planas 2023-02-01 16:57:25 281.2 KB
3 priedas socialinio pedagogo 2023 metų veiklos planas 2023-02-01 16:57:26 213.39 KB
4 priedas specialiojo pedagogo 2023 metų veiklos planas 2023-02-01 16:57:26 247.59 KB
5 priedas logopedo 2023 metų veiklos planas 2023-02-01 16:57:26 159.08 KB
6 priedas logopedo 2023 metų veiklos planas 2023-02-01 16:57:27 162.87 KB
7 priedas dienos užimtumo centro 2023 metų veiklos planas 2023-02-01 16:57:27 399.45 KB
8 priedas 2023 metų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa 2023-02-01 16:57:28 215 KB
9 priedas metodinės tarybos 2023 metų veiklos programa 2023-02-01 16:57:28 298.06 KB
10 priedas tiflopedagogo 2023 metų veiklos planas 2023-02-01 16:57:28 155.46 KB
11 priedas psichologo 2023 metų veiklos planas 2023-02-01 16:57:29 162.81 KB
12 priedas 2023 metų vaiko gerovės komisijos veiklos programa 2023-02-01 16:57:29 172.26 KB
13 priedas PSDC veiklos planas 2023-02-01 16:57:30 418.93 KB
14 priedas Afrika. Su saule per pasaulį 2023-02-01 16:57:30 183.05 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-05-29 2023-10-25 12:02:57 658.78 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-04-05 2023-10-25 12:02:58 657.92 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-04-24 2023-10-25 12:02:58 642.2 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-04-28 2023-10-25 12:02:59 628.32 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-09-29 2023-10-25 12:03:00 649.05 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-10-16 2023-10-25 12:03:01 640.42 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-10-24 2023-10-25 12:03:01 613.79 KB
Metinis pirkimų planas 2023 2023-10-25 12:03:02 520.31 KB
2022 m.
1 priedas vaiko gerovės komisijos 2022 metų veiklos planas 2023-02-01 17:02:22 176.35 KB
2 priedas 2022 metų Metodinės tarybos veiklos programa 2023-02-01 17:02:23 298.07 KB
3 priedas socialinio pedagogo 2022 metų planas 2023-02-01 17:02:23 215.59 KB
4 priedas 2022 metų kvalifikacijos tobulinimo programa 2023-02-01 17:02:24 210.22 KB
5 priedas logopedo 2022 metų veiklos planas Silvija Vilimienė 2023-02-01 17:02:24 167.6 KB
6 priedas logopedo 2022 metų veiklos planas Sandra Šliupienė 2023-02-01 17:02:24 161.11 KB
7 priedas logopedo 2022 metų veiklos planas Jolita Čiutienė 2023-02-01 17:02:25 322.8 KB
8 priedas tiflopedagogo 2022 veiklos planas 2023-02-01 17:02:25 149.13 KB
9 priedas psichologo 2022 metų veiklos planas S. Gecevičienė 2023-02-01 17:02:25 164.53 KB
10 priedas 2022 metų UKP planas 2023-02-01 17:02:26 246.55 KB
11 priedas renginių sistema su saule per pasaulį 2022 2023-02-01 17:02:26 302.71 KB
12 priedas DUC 2022 metų veiklos planas 2023-02-01 17:02:27 393.78 KB
13 priedas 2022 metų PDC planas 2023-02-01 17:02:27 246.44 KB
14 priedas specialiojo pedagogo 2022 metų veiklos planas 2023-02-01 17:02:28 240.18 KB
2021 m.
1 priedas vaiko gerovės komisijos 2021 metų veiklos planas 2023-02-01 17:08:06 116.82 KB
2 priedas 2021 metų metodinės tarybos veiklos programa 2023-02-01 17:08:06 168.03 KB
3 priedas socialinio pedagogo 2021 metų planas 2023-02-01 17:08:07 155.16 KB
4 priedas specialiojo pedagogo 2021 metų veiklos planas 2023-02-01 17:08:07 123.2 KB
5 priedas logopedo 2021 metų veiklos planas Silvija Vilimienė 2023-02-01 17:08:07 106.74 KB
6 priedas logopedo 2021 metų veiklos planas Sandra Šliupienė 2023-02-01 17:08:08 107.24 KB
7 priedas logopedo 2021 metų veiklos planas Jolita Čiutienė 2023-02-01 17:08:08 176.49 KB
8 priedas surdopedagogo 2021metų veiklos planas 2023-02-01 17:08:08 108.98 KB
9 priedas tiflopedagogo 2021 veiklos planas 2023-02-01 17:08:09 96.43 KB
10 priedas 2021 metų UKP planas 2023-02-01 17:08:09 137.02 KB
11 priedas renginių sistema su saule per pasaulį 2021 2023-02-01 17:08:09 116.31 KB
12 priedas psichologo 2021 metų veiklos planas S. Gecevičienė 2023-02-01 17:08:10 110.62 KB
13 priedas DUC 2021 metų veiklos planas 2023-02-01 17:08:10 205.74 KB
14 priedas 2021 metų kvalifikacijos tobulinimo programa 2023-02-01 17:08:11 77.53 KB
15 priedas Plikiškių skyriaus-daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos planas 2023-02-01 17:08:11 127.52 KB
2020 m.
1 priedas vaiko gerovės komisijos 2020 metų veiklos planas 2023-02-01 17:16:56 175.09 KB
2 priedas 2020 metų metodinės tarybos veiklos programa 2023-02-01 17:16:57 199.17 KB
3 priedas socialinio pedagogo 2020 metų planas 2023-02-01 17:16:57 221.61 KB
4 priedas specialiojo pedagogo 2020 metų veiklos planas 2023-02-01 17:16:57 241.22 KB
5 priedas logopedo 2020 metų veiklos planas Aistė Fiurst 2023-02-01 17:16:58 197.67 KB
6 priedas logopedo 2020 metų veiklos planas Silvija Vilimienė 2023-02-01 17:16:58 164.47 KB
7 priedas logopedo 2020 metų veiklos planas Sandra Šliupienė 2023-02-01 17:16:59 163.18 KB
8 priedas logopedo 2020 metų veiklos planas Jolita Čiutienė 2023-02-01 17:16:59 272.99 KB
9 priedas surdopedagogo 2020 metų veiklos planas 2023-02-01 17:16:59 227.28 KB
10 priedas tiflopedagogo 2020 veiklos planas 2023-02-01 17:17:00 151.59 KB
11 priedas 2020 metų UKP planas 2023-02-01 17:17:00 257.01 KB
12 priedas renginių sistema su saule po pasaulį 2020 2023-02-01 17:17:00 179.34 KB
13 priedas psichologo 2020 metų veiklos planas S. Gecevičienė 2023-02-01 17:17:01 168.36 KB
14 priedas DUC 2020 metų veiklos planas 2023-02-01 17:17:01 381.36 KB
15 priedas 2020 metų kvalifikacijos tobulinimo programa 2023-02-01 17:17:02 132.68 KB
16 priedas Plikiškių skyriaus-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos planas 2023-02-01 17:17:02 246.91 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto 2020 metų veiklos planas 2023-02-01 17:17:03 3.83 MB
Veiklos ataskaitos
2016 m. mokyklos veiklos ataskaita 2023-02-01 16:18:47 219.93 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-22 15:58:34 77.76 KB
2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-22 15:58:34 79.26 KB
2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-10-26 08:55:12 261.77 KB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio metų finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:33:00 381.5 KB
2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:29:11 65.76 KB
2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:29:24 43 KB
2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:29:35 41.18 KB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:34:52 364.26 KB
2020 m. III finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:30:15 58.72 KB
2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:30:22 41.37 KB
2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:30:40 41.26 KB
2019 m.
2019 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:40:46 41.09 KB
2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:40:47 41.09 KB
2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:40:47 39.88 KB
2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:40:47 51.49 KB
2018 m.
2018 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:41:23 260 KB
2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:41:35 51.55 KB
2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:41:43 51.57 KB
2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:42:06 48.99 KB
2017 m.
2017 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:42:48 219.04 KB
2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:42:28 28.36 KB
2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-05 16:42:37 28.48 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys 2023-05-18 14:22:15 611.92 KB
2023 ii ketv biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-10-26 08:52:06 614.59 KB
2023 iii ketv. biudžeto vykdymo atkaitomybė 2023-10-26 08:52:07 676.12 KB
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys 2023-05-18 14:23:20 856.23 KB
2022 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys 2023-05-18 14:23:20 569.82 KB
2022 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys 2023-05-18 14:23:20 699.76 KB
2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-05-18 14:23:20 542.45 KB
2022 metų biudžeto ataskaitų rinkinys 2023-10-26 08:58:02 1.83 MB
2021 m.
2021 m. biudžeto vykdymo metinės ataskaitos rinkinys 2023-02-05 15:17:07 731.94 KB
2021 m. 1 – 3 ketvirčio biudžeto vykdymo rinkinys 2023-02-05 15:17:07 1.65 MB
2020 m.
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys 2023-02-05 15:17:20 2.21 MB
2019 m.
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys 2023-02-05 15:17:50 3.13 MB
2018 m.
2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys 2023-02-05 15:04:14 503.48 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraščiai
Mokamo moksleivių maitinimo perspektyviniai valgiaraščiai 2023-09-29 11:24:51 5.62 MB
7-10 m. vaikų nemokamo maitinimo perspektyviniai valgiaraščiai 2023-09-29 11:25:47 9.22 MB
11 m. ir vyresnių vaikų nemokamo maitinimo perspektyviniai valgiaraščiai 2023-09-29 11:27:26 9.14 MB
DUC maitinimo perspektyviniai valgiaraščiai. 2023-09-29 11:28:11 8.69 MB
Nemokamo maitinimo Plikiškių perspektyvinis valgiaraštis 2023-09-29 11:28:42 3.49 MB
Sausi daviniai
2022-11-17 d. sausas davinys 2023-02-01 16:37:12 309.24 KB
2022-09-01 d. sausas davinys 2023-02-01 16:37:12 662.96 KB
2022-04-29 d. sausas davinys 2023-02-01 16:37:12 102.89 KB
Dokumentai
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-02-01 16:29:07 226.26 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-01-31 12:49:17 1.55 MB
Planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė 2024 metams
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2024 -06-17 2024-06-17 11:35:57 620.93 KB
Metinis pirkimų planas 2024 2024-06-17 11:35:57 507.2 KB
Planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė 2023 metams
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-10-27 2023-11-06 14:30:47 665.66 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-10-24 2023-11-06 14:30:47 613.79 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-10-16 2023-11-06 14:30:47 640.42 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-09-29 2023-11-06 14:30:47 649.05 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-05-29 2023-11-06 14:30:47 658.78 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-04-28 2023-11-06 14:30:47 628.32 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-04-24 2023-11-06 14:30:47 637.83 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-04-05 2023-11-06 14:30:47 652.97 KB
Metinis pirkimų planas 2023 2023-11-06 14:30:47 515.74 KB
Planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė 2022 metams
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-12-22 2023-01-31 12:55:12 819.61 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-12-20 2023-01-31 12:55:13 758.22 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-11-11 2023-01-31 12:55:13 726.24 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-08-16 2023-01-31 12:55:13 709.45 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-08-08 2023-01-31 12:55:14 635.13 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-08-03 2023-01-31 12:55:14 651.51 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-06-09 2023-01-31 12:55:15 641.29 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-06-03 2023-01-31 12:55:15 597.75 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-04-26 2023-01-31 12:55:16 610.34 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-04-13 2023-01-31 12:55:16 595.94 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-04-11 2023-01-31 12:55:17 568.13 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-03-28 2023-01-31 12:55:17 558.55 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-03-24 2023-01-31 12:55:18 548.51 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-03-23 2023-01-31 12:55:18 585.87 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-02-28 2023-01-31 12:55:18 584.33 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-02-22 2023-01-31 12:55:19 559.34 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-01-28 2023-01-31 12:55:19 560.25 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-01-18 2023-01-31 12:55:20 425.1 KB
Metinis pirkimų planas 2022 2023-01-31 12:55:20 278.48 KB
Planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė 2021 metams
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-12-21 2023-01-31 13:36:07 774.01 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-12-09 2023-01-31 13:36:08 631.27 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-12-07 2023-01-31 13:36:08 712.67 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-12-01 2023-01-31 13:36:09 697.04 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-11-11 2023-01-31 13:36:09 679.36 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-10-25 2023-01-31 13:36:10 656.87 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-10-01 2023-01-31 13:36:10 656.87 KB
Planuojami atlikti pirkimai 2021-09-16 2023-01-31 13:36:11 638.58 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-08-13 2023-01-31 13:36:11 559.17 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-05-20 2023-01-31 13:36:11 583.68 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-05-10 2023-01-31 13:36:12 585.56 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-04-29 2023-01-31 13:36:12 549.57 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-04-26 2023-01-31 13:36:13 540.11 KB
Metinis pirkimų planas (papildytas) 2021-04-14 2023-01-31 13:36:13 527.37 KB
Metinis pirkimų planas 2021-03-10 2023-01-31 13:36:14 464.58 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2024-02-27 11:58:03 3.15 MB
Maršrutai
2022–2023 mokslo metų mokyklinių autobusų (ir kitų automobilių, kuriais vežami mokiniai) maršrutai ir jų tvarkaraščiai 2023-05-11 10:26:30 31.28 KB
Veiklos kokybės įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai 2018-2019 m. m. 2023-02-01 13:43:12 562.6 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai 2017-2018 m. m. 2023-02-01 13:43:12 794.13 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai 2016-2017 m. m. 2023-02-01 13:43:12 780 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai 2015-2016 m. m. 2023-02-01 13:43:12 485.03 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai 2013-2014 m. m. 2023-02-01 13:43:12 7.75 MB
Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai 2012-2013 m. m. 2023-02-01 13:43:12 222 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos dokumentai
Etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas 2023 m. 2023-02-03 11:43:25 168.86 KB
Korupcijos prevencijos 2021 – 2023 metų programa 2023-02-03 11:43:33 123.51 KB
Pareigybių sąrašas, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys tikrinami kreipiantis į LR STT 2021 m. 2023-02-03 11:43:43 127.38 KB
Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2021 m. 2023-02-03 11:43:51 154.46 KB
Korupcijos prevencijos 2018 – 2020 metų programa 2023-02-03 11:44:03 272.96 KB
Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2019 m. 2023-02-03 11:44:12 224.2 KB
Sąrašas pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus 2018 m. 2023-02-03 11:44:21 131.85 KB
Korupcijos prevencijos 2015 – 2017 metų programa 2023-02-03 11:44:29 437.25 KB
Viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktų sprendimo tvarka 2017 m. 2023-02-03 11:44:40 217.05 KB
Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2017 m. 2023-02-03 11:44:50 2.18 MB
Korupcijos rizikos analizė 2014 m. 2023-02-03 11:44:59 524.5 KB
Korupcijos prevencijos komisijos darbo reglamentas 2023-02-03 11:45:06 121.81 KB
Jei susidūrei su korupcija turi žinoti (Atmintinė) 2023-02-03 11:45:14 204.74 KB
Anketa apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus/atsakingus asmenis 2023-02-03 11:45:25 17.42 KB
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą už 2022 metų I pusmetį 2023-02-03 11:25:49 165.55 KB
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą už 2021 metų II pusmetį 2023-02-03 11:25:49 168.37 KB
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą už 2021 metų I pusmetį 2023-02-03 11:25:49 166.71 KB
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą už 2020 metų II pusmetį 2023-02-03 11:25:50 110.29 KB
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą už 2020 metų I pusmetį 2023-02-03 11:25:50 166.19 KB
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą už 2019 metų II pusmetį 2023-02-03 11:25:51 167.93 KB
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą už 2019 metų I pusmetį 2023-02-03 11:25:51 168.06 KB
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą už 2018 metų II pusmetį 2023-02-03 11:25:51 167.37 KB
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą už 2018 metų I pusmetį 2023-02-03 11:25:52 218.8 KB
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą už 2017 metų II pusmetį 2023-02-03 11:25:52 347.85 KB
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą už 2017 metų I pusmetį 2023-02-03 11:25:53 349.88 KB
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą už 2016 metų II pusmetį 2023-02-03 11:25:53 275.05 KB
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą už 2016 metų I pusmetį 2023-02-03 11:25:53 272.41 KB
Informacija apie korupcijos prevencijos programos vykdymą už 2015 metus 2023-02-03 11:25:54 459 KB
Darbuotojų tarnybinės komandiruotės
Direktoriaus komandiruočių suvestinė 2022 2023-02-03 11:39:15 426.56 KB
Direktoriaus komandiruočių suvestinė 2021 2023-02-03 11:39:15 186.96 KB
Direktoriaus komandiruočių suvestinė 2020 2023-02-03 11:39:15 185.03 KB
Direktoriaus komandiruočių suvestinė 2019 2023-02-03 11:39:16 93.88 KB
Komandiruočių suvestinė 2022 2023-02-03 11:39:16 491.2 KB
Komandiruočių suvestinė 2021 2023-02-03 11:39:17 479.58 KB
Komandiruočių suvestinė 2020 2023-02-03 11:39:17 222.21 KB
Komandiruočių suvestinė 2019 2023-02-03 11:39:17 164.69 KB
Komandiruočių suvestinė 2018 2023-02-03 11:39:18 139.85 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos civilinės saugos 2023 m. veiklos priemonių planas 2023-05-11 11:43:56 20.47 KB
Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos darbuotojų civilinės saugos planas 2022 m. 2023-05-11 11:43:56 28.94 KB
Joniškio ,,Saulės’’ pagrindinės mokyklos civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-10-11 16:04:22 18.2 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2019 m. 2023-02-02 22:19:07 308.18 KB
Asmens duomenų tvarkymo politika 2018 m. 2023-02-02 22:19:07 214.06 KB
Privatumo politika 2018 m. 2023-02-02 22:19:07 207.03 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2023-02-02 22:19:07 216.96 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2017 m. 2023-02-02 22:19:07 213.24 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių priedai 2023-09-22 15:29:46 249.35 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Atnaujinta Dydis
Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos 2023 metų veiklos programa 292.36 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Trumpėja izoliacijos trukmė, specialus izoliacijos algoritmas – ugdymo įstaigoms 2021 m. 2023-01-31 14:10:58 129.95 KB
Nacionalinis Visuomenės Sveikatos centro algoritmai, kaip elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 2023-01-31 14:10:58 3.91 MB
Mokyklos COVID-19 situacijų valdymo grupė 2020 m. 2023-01-31 14:10:59 122.49 KB
Mokyklos veiksmų planas nustačius COVID-19 2020 m. 2023-01-31 14:10:59 209.62 KB
Mokyklos išorinio vertinimo ataskaita Atnaujinta Dydis
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos išorinio vertinimo ataskaita 2023-02-01 16:21:10 30.5 KB
Bendradarbiavimo sistema Atnaujinta Dydis
Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimo sistema 2023-02-01 16:24:19 131.84 KB
Bendradarbiavimo formos/veiklos 2023-02-01 16:24:20 167.81 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
PAGALBOS MOKINIUI GRUPĖS UŽSIĖMIMŲ PO PAMOKŲ D I E N O T V A R K Ė 2023-10-11 14:46:17 127.34 KB
Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 1-4 klasių 2023-2024 m. m. 2023-09-27 16:14:28 251.96 KB
Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 5-10 klasių 2023-2024 m. m. 2023-10-25 11:45:15 236.9 KB
Mokymosi pagalbai teikti 5-10 klasėse tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-09-27 10:32:21 138.87 KB
1-4 kl. neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraštis 2023–2024 m. m. 2023-10-04 15:59:34 231.8 KB
5-10 kl. neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraštis 2023–2024 m. m. 2023-09-28 11:34:47 263.16 KB
Specialiojo ugdymo skyriaus. neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraštis 2023–2024 m. m. 2023-09-28 11:25:27 129.87 KB
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 5-10 KLASIŲ 2023-2024 M. M. 381.63 KB
2023–2024 MOKSLO METŲ II PUSMETIS 1–4 KLASIŲ MOKINIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 389.12 KB
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) Atnaujinta Dydis
NMPP 2024 m.
Mokyklos ataskaita 4, 8 klasių 2024-05-20 08:39:01 204.83 KB
NMPP 2023 m.
Mokyklos ataskaita 4, 8 klasių 126.4 KB
NMPP 2022 m.
Mokyklos ataskaita 4, 6, 8 klasių 2023-02-02 20:20:43 187.05 KB
NMPP 2021 m.
Mokyklos ataskaita 4 klasės 2023-02-02 20:18:49 76.52 KB
Mokyklos ataskaita 8 klasės 2023-02-02 20:18:49 77.78 KB
NMPP 2019 m.
Mokyklos ataskaita 2 klasė 2023-02-02 20:17:01 390.94 KB
Mokyklos ataskaita 4 klasė 2023-02-02 20:17:02 453.06 KB
Mokyklos ataskaita 6 klasė 2023-02-02 20:17:02 339.75 KB
Mokyklos ataskaita 8 klasė 2023-02-02 20:17:02 614.41 KB
NMPP 2018 m.
Mokyklos ataskaita 2 klasė 2023-02-02 20:15:59 693.63 KB
Mokyklos ataskaita 4 klasė 2023-02-02 20:15:59 690.81 KB
Mokyklos ataskaita 6 klasė 2023-02-02 20:15:59 456.39 KB
Mokyklos ataskaita 8 klasė 2023-02-02 20:16:00 756.21 KB
NMPP 2017 m.
Mokyklos ataskaita 2 klasė 2023-02-02 20:12:16 693.63 KB
Mokyklos ataskaita 4 klasė 2023-02-02 20:12:16 690.81 KB
Mokyklos ataskaita 6 klasė 2023-02-02 20:12:17 456.39 KB
Mokyklos ataskaita 8 klasė 2023-02-02 20:12:17 756.21 KB
Standartizuoti testai Atnaujinta Dydis
2016 m.
Mokyklos profilis 2 klasė 2023-02-02 20:43:41 390.94 KB
Mokyklos profilis 4 klasė 2023-02-02 20:43:42 453.06 KB
Mokyklos profilis 6 klasė 2023-02-02 20:43:42 339.75 KB
Mokyklos profilis 8 klasė 2023-02-02 20:43:42 527.8 KB
2015 m.
Mokyklos profilis 2 klasė 2023-02-02 20:41:47 390.94 KB
Mokyklos profilis 4 klasė 2023-02-02 20:41:48 453.06 KB
Mokyklos profilis 6 klasė 2023-02-02 20:41:48 339.75 KB
Mokyklos profilis 8 klasė 2023-02-02 20:41:48 527.8 KB
2014 m.
Klasės profilis 4a klasė 2023-02-02 20:39:04 208.14 KB
Klasės profilis 4b klasė 2023-02-02 20:39:04 208.25 KB
Klasės profilis 4c klasė 2023-02-02 20:39:05 208.15 KB
Mokyklos profilis 4 klasė 2023-02-02 20:39:05 221.48 KB
Klasės profilis 8a klasė 2023-02-02 20:39:05 215.37 KB
Klasės profilis 8b klasė 2023-02-02 20:39:06 215.4 KB
Klasės profilis 8c klasė 2023-02-02 20:39:06 215.42 KB
Klasės profilis 8d klasė 2023-02-02 20:39:07 215.32 KB
Mokyklos profilis 8 klasė 2023-02-02 20:39:07 231.71 KB
Ugdymas karjerai mokykloje Atnaujinta Dydis
Ugdymo karjerai veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-05-23 13:27:52 30.48 KB
Ugdymo karjerai paslaugų planas 2022 m. 2023-05-23 13:27:52 183.13 KB
Ugdymo karjerai programos integravimas į mokomuosius dalykus 3 priedas 2023-05-23 13:27:52 127.13 KB
Tolimesnė dešimtokų veikla 2021-2022 m. m. 2023-05-23 13:27:52 137.94 KB
Mokymosi stilių suvestinė 2020-2021 m. m. 2023-05-23 13:27:52 186.99 KB
Mokinių profesinio veiklinimo metodika 2023-05-23 13:27:52 730.16 KB
Gairės karjeros plano kūrimui 2023-05-23 13:27:52 39.5 KB
Rekomendacijos karjeros plano kūrimui 2023-05-23 13:27:52 34.5 KB
Užduočių knygutė „Kuo užaugę būsim“ 2023-05-23 13:27:52 2.7 MB
Bendradarbiavimas su tėvais organizuojant karjeros ugdymą 2023-05-23 13:27:52 68 KB
Karjeros koordinatoriaus pareiginiai nuostatai 2012 m. 2023-05-23 13:27:52 70.5 KB
Olweus patyčių prevencijos programa Atnaujinta Dydis
OPKUS planas 2024 m. m. 2024-02-27 16:02:36 256 KB
Mokinių atsakomybė 2023-02-03 17:01:11 27 KB
Budėjimas mokykloje 2023-02-03 17:01:12 21.5 KB
Drausmingumo kopetėlės (Nuotolinio mokymo(si) laikotarpiu) 2023-02-03 17:01:12 120.5 KB
Dofe programa Atnaujinta Dydis
2024m. Dofe programos planas 2024-02-27 14:42:30 290.79 KB
2023m. Dofe programos planas 2024-02-27 14:42:30 316.83 KB
2022m. Dofe programos planas 2024-02-27 14:42:30 272.51 KB
2021m. Dofe programos planas 2024-02-27 14:42:30 118.6 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
2023 metų visuomenės sveikatos priežiūros specialistės vykdančios sveikatos priežiūrą mokykloje veiklos planas 2023-05-10 20:53:18 53.92 KB
Dienos užimtumo centras Atnaujinta Dydis
DUC nuostatai 2024-03-05 11:30:13 3.86 MB
DUC įsivertinimas 2023 m. 2024-03-05 11:30:13 448.84 KB
DUC įsivertinimas 2022 m. 2024-03-05 11:30:14 435.45 KB
DUC įsivertinimas 2021 m. 2024-03-05 11:30:14 438.94 KB
DUC įsivertinimas 2020 m. 2024-03-05 11:30:14 252 KB
DUC veiklos planas 2024 metams 2024-03-07 11:36:10 356.02 KB
DUC veiklos planas 2023 metams 2024-03-08 11:32:51 399.45 KB
DUC veiklos planas 2022 metams 2024-03-05 11:30:14 116.87 KB
DUC veiklos planas 2021 metams 2024-03-05 11:30:14 20.79 KB
DUC ataskaita už 2023 metus 2024-03-05 11:30:14 813.52 KB
DUC ataskaita už 2022 metus 2024-03-05 11:30:14 812.59 KB
DUC ataskaita už 2021 metus 2024-03-05 11:30:14 690.85 KB
DUC ataskaita už 2020 metus 2024-03-05 11:30:14 750.34 KB
DUC paslaugų gavėjų vidaus tvarkos taisyklės 2024-03-05 11:30:14 231.63 KB
DUC teikiamų paslaugų aprašas 2024-03-05 11:30:14 742.85 KB
DUC paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija 2024-03-05 11:30:14 291.17 KB
DUC pasiūlymų, pageidavimų ir skundų pateikimo koncepcija 2024-03-05 11:30:14 554.07 KB
DUC paslaugų gavėjų teisės ir pareigos 2024-03-05 11:30:14 448.86 KB
DUC etikos ir gerovės politika 2024-03-05 11:30:14 123.95 KB
DUC darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo planas 2024-03-05 11:30:14 490.48 KB
DUC paslaugų gavėjų įtraukimo į individualų planavimą tvarkos aprašas 2024-03-05 11:30:14 93.02 KB
DUC paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politika 2024-03-05 11:30:14 149.33 KB
DUC neskelbtinos informacijos konfidencialumui, įrašų tikslinimui, paslaugų gavėjo privatumui, orumui ir fizinei neliečiamybei užtikrinti tvarkos aprašas 2024-03-05 11:30:14 306.88 KB
EQUASS
EQUASS sertifikatas 2024-03-14 16:08:52 206.71 KB
Rezultatų aprašymas 2023m. 2024-03-14 16:08:52 757.77 KB
Rezultatų aprašymas 2022m. 2024-03-14 16:08:52 669.13 KB
Rezultatų lyginamoji analizė 2022 - 2023m. 2024-03-14 16:08:52 635.46 KB
Laisvos darbo vietos Atnaujinta Dydis
Rusų kalbos mokytojas 2024-06-17 10:16:35 33.84 KB
STEAM ugdymas Atnaujinta Dydis
STEAM STRATEGIJA 236.47 KB
STEAM veiklos planas 2023-2024 273.2 KB
STEAM ugdymas pamokose 2023-2024 I pusmetis 219.24 KB