Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
DUC nuostatai 2024-03-05 11:30:13 3.86 MB
Pagrindinės mokyklos nuostatai 2021 m. 2023-05-12 10:30:02 163.86 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2019 m. 2023-05-12 10:30:02 240.12 KB
Tvarkų aprašai
Joniškio „Saulės‘ pagrindinės mokyklos 1-4 kl. mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo bei individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašas 2022 m. 2023-10-11 16:04:22 236.69 KB
5 – 10 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo bei individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašas 2019 m. 2023-10-11 16:04:22 194.24 KB
5, 7, 9 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, individualios pažangos stebėsenos, kompetencijų ugdymo/vertinimo tvarkos aprašas. 2023-10-11 16:04:22 212.25 KB
Darbo apmokėjimo sistema nuo 2024-01-01 2024-03-08 14:22:28 2.08 MB
Joniškio ,,Saulės’’ pagrindinės mokyklos civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-10-11 16:04:22 18.2 KB
Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-10-11 16:04:22 134.66 KB
Priimtų į mokyklą asmenų paskirstymo į paralelines klases tvarka 2020 m. 2023-10-11 16:04:22 124.96 KB
Mokinių ir mokytojų skatinimo tvarka 2019 m. 2023-10-11 16:04:22 265.58 KB
1 – 4 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo bei individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašas 2017 m. 2023-10-11 16:04:22 187.58 KB
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas 2017 m. 2023-10-11 16:04:22 169.69 KB
Mokinių, ugdomų specialiojo ugdymo skyriuje, pažangos ir pasiekimų vertinimo bei individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašas 2017 m. 2023-10-11 16:04:22 247.2 KB
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2024-02-27 11:58:03 3.15 MB
Pedagogų etikos kodeksas 2016 m. 2023-10-11 16:04:23 80.97 KB
Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas 2014 m. 2023-10-11 16:04:23 215.5 KB
Joniškio “Saulės” pagrindinės mokyklos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, jų komplektų dalimis, mokymo priemonėmis ir literatūra tvarka 2023-10-11 16:04:23 118.22 KB
DUC paslaugų gavėjų įtraukimo į individualų planavimą tvarkos aprašas 2024-03-05 11:30:14 93.02 KB
DUC neskelbtinos informacijos konfidencialumui, įrašų tikslinimui, paslaugų gavėjo privatumui, orumui ir fizinei neliečiamybei užtikrinti tvarkos aprašas 2024-03-05 11:30:14 306.88 KB
KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS 255.1 KB
Paskirstymo į paralelines klases tvarka 124.96 KB
Priedai
1-4 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo bei individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašo 1 priedas (Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos, bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašas) 2023-02-02 19:52:26 35 KB
1-4 klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo bei individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašo 2 priedas (Individualios pažangos stebėjimas ir fiksavimas) 2024-06-12 13:20:11 40.5 KB
5–10 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei individualios pažangos stebėjimo tvarkos aprašo 1 priedas (Vaiko individualios pažangos matavimo lentelė) 2023-02-02 19:55:17 29.5 KB
5–10 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei individualios pažangos stebėjimo tvarkos aprašo 2 priedas (Nepatenkinamo įvertinimo analizė) 2023-02-02 19:56:10 18.29 KB
Mokinio individualios pažangos įsivertinimo ir vertinimo ugdymui tvarkos aprašo 1 priedas (Asmeninės pažangos įsivertinimo lapas) 2023-02-02 19:49:18 18.71 KB
Mokinio individualios pažangos įsivertinimo ir vertinimo ugdymui tvarkos aprašo 2 priedas (Individualios pažangos įsivertinimas) 2023-02-02 19:49:18 39.36 KB
Mokinio individualios pažangos įsivertinimo ir vertinimo ugdymui tvarkos aprašo 3 priedas (Aplenk save, mokymosi lygiai) 2023-02-02 19:49:19 67.42 KB
Mokinio individualios pažangos įsivertinimo ir vertinimo ugdymui tvarkos aprašo 4 priedas (Individualaus pokalbio fiksavimo lapas) 2023-02-02 19:49:19 45.33 KB
Mokinio individualios pažangos įsivertinimo ir vertinimo ugdymui tvarkos aprašo 5 priedas (Atliktų užduočių įvertinimo simboliai) 2023-02-02 19:49:19 54.4 KB
Mokinio individualios pažangos įsivertinimo ir vertinimo ugdymui tvarkos aprašo 6 priedas (Pagalba mokiniams, gavusiems du iš eilės nepatenkinamus konkretaus dalyko įvertinimus ir signaliniame pusmetyje turintiems nepatenkinamus įvertinimus bei turintiems elgesio problemų) 2023-02-02 19:49:20 13.76 KB
Mokinio individualios pažangos įsivertinimo ir vertinimo ugdymui tvarkos aprašo 7 priedas ( Nepatenkinamo įvertinimo analizė) 2023-02-02 19:49:20 19.85 KB
Mokinio individualios pažangos įsivertinimo ir vertinimo ugdymui tvarkos aprašo 8 priedas (Rekomendacijos 5-10 klasių mokiniams individualios pažangos gerinimui) 2023-02-02 19:49:20 81.15 KB
Taisyklės
DUC paslaugų gavėjų vidaus tvarkos taisyklės 2024-03-05 11:30:14 231.63 KB
Vidaus darbo tvarkos taisyklės 2022 m. 2023-02-01 16:22:00 355.81 KB
Formos
Socialinė pilietinė veikla 2023 - 2024 2023-11-15 15:38:22 40.51 KB
Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologą) veiklos įsivertinimo anketa 2024-01-09 11:59:51 161.5 KB
Nelaimingų atsitikimų tyrimo aktas 2023-11-15 15:38:22 51.5 KB
Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokyklos turizmo renginyje dalyvaujančių mokinių sąrašas, kurie susipažino su saugaus elgesio instruktažu 2023-11-15 15:38:22 14.02 KB
Renginio programos forma 2023-11-15 15:38:22 64 KB
Mokinių spintelių naudojimo tvarka 2023-11-15 15:38:22 40.5 KB
Prašymas atestacijos komisijai 2023-11-15 15:38:22 23 KB
Mokinio asmens byla 2023-11-15 15:38:22 24.5 KB
OLWEUS sutartis 2023-11-15 15:38:22 33.5 KB
Sutikimas dėl ekskursijos 2023-11-15 15:38:22 41 KB
Pasirengimo atvirai pamokai lapas 2023-11-15 15:38:22 34 KB
Atviros pamokos stebėjimo ir vertinimo lapas 2023-11-15 15:38:22 19.48 KB
Pagalba mokiniams, gavusiems du iš eilės nepatenkinamus konkretaus dalyko įvertinimus ir signaliniame pusmetyje turintiems nepatenkinamus įvertinimus bei turintiems elgesio problemų 2023-11-15 15:38:22 16.16 KB
Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį FR0512 2023-11-15 15:38:22 80.65 KB
Kvalifikacijos tobulinimas
Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2023-02-01 16:46:31 1.7 MB
Kolegialaus grįžtamojo ryšio tvarkos aprašas 2023-02-01 16:46:31 209.03 KB
V-304 ( priedo 1 priedas ) Atviros pamokos lapas 2023-02-01 16:46:31 19.02 KB
V-304 (priedo 2 priedas) Pamokų stebėjimo grafikas 2023-02-01 16:46:32 13.89 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2023-05-11 09:14:29 2.08 MB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-05-11 09:14:29 388.9 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 230.52 KB
Buhalterio pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 208.58 KB
Raštvedžio pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 211.54 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų vadovo pareigybės aprašymas 2023-05-10 20:38:26 1.44 MB
Logopedo pareigybės aprašymas 2023-05-10 20:38:26 385 KB
Projekto koordinatoriaus pareigybės aprašymas 2023-05-10 20:38:26 383.68 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas (1–4) 2023-05-10 20:38:26 380.14 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas (5–10) 2023-05-10 20:38:26 381.02 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-05-10 20:38:26 381.31 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 2023-10-18 09:58:31 381.44 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:39:07 210.26 KB
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:39:07 210.2 KB
Pradinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:39:07 1.5 MB
Pagrindinio ugdymo dalyko mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:39:07 1.55 MB
Klasės vadovo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:39:07 1.45 MB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:39:07 382.79 KB
Specialiosios klasės mokytojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:39:07 1.51 MB
Užimtumo specialisto (medžio darbų) pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:39:07 1.61 MB
Užimtumo specialisto pareigybės aprašymas (muzikos) 2023-05-11 19:39:07 209.23 KB
Užimtumo specialisto (šokių) pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:39:07 1.78 MB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Ūkvedys 2023-05-11 19:37:44 234.07 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 230.52 KB
Buhalterio pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 208.58 KB
Personalo specialisto pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 211.1 KB
Užimtumo specialisto pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 1.6 MB
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 577.9 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 395.64 KB
Raštvedžio pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 211.54 KB
Užsiėmimų vadovo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 1.38 MB
Ūkio reikalų tvarkytojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 208.36 KB
Vairuotojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 392.69 KB
Santechniko pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 385.11 KB
Elektriko pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 382.19 KB
Sandėlio vedėjo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 375.56 KB
Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 204.69 KB
Informacinių technologijų įrangos prižiūrėtojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 1.61 MB
Budėtojo (bendrabutyje) pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 386.56 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 396.85 KB
Sporto salės budėtojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 389.18 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 383.59 KB
Teritorijos prižiūrėtojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 385.92 KB
Bendrosios praktikos slaugytojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 387.92 KB
Vyriausiojo socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 387.55 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 567.48 KB
Neįgaliųjų socialinio darbuotojo (Atliekančiam vyriausiojo socialinio darbuotojo funkcijas) pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 388.02 KB
Kineziterapeuto pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 393.64 KB
Masažisto pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 388.64 KB
Individualios priežiūros darbuotojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 387.25 KB
Šildymo punkto operatoriaus pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 383.64 KB
Bendrabučio auklėtojo pareigybės aprašymas 2023-05-11 19:37:44 385.7 KB
Viešųjų pirkimų specialisto pareigybės aprašymas 205.09 KB
Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašymas 382.59 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.40 – 15.25