Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Pamokų metu mokykloje dirba sveikatos priežiūros specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste mokykloje dirba

Ramunė Vičienė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Darbo laikas

Darbo grafikas kintantis, skelbiamas el. dienyne:

Kontaktai Mobilusis +370 646 28171

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas

 • Analizuoja ir vertina mokinių sveikatos rodiklius, mokyklos bendruomenės sveikatai poveikį darančius veiksnius.
 • Paaiškina mokyklos bendruomenei sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo būdus.
 • Parenka tinkamus sveikatos stiprinimo metodus ir juos taiko, bendradarbiauja su mokyklos bendruomene.
 • Pastebi mokinių sveikatos ir elgsenos problemas, pagal kompetenciją taiko prevencines priemones, prireikus nukreipia juos į sveikatos priežiūros įstaigas.
 • Vertina mokinių mokymo(-si) aplinką, ugdymo proceso organizavimą, maitinimo organizavimą pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą ir stiprinimą.
 • Atpažįsta gyvybei pavojingas būkles, suteikia pirmąją pagalbą, koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą.
 • Savarankiškai ir kartu su mokyklos bendruomene bei kitų institucijų specialistais, suinteresuotais asmenimis rengia ir įgyvendina sveikatinimo veiklos programas (projektus).
 • Bendrauja ir bendradarbiauja su mokyklos bendruomene, dirba komandoje.
 • Planuoja ir vertina savo veiklą, tvarko veiklos dokumentus, rengia ataskaitas ir rekomendacijas.
 • Vykdo tiriamąjį darbą.
 • Pristato savo veiklą ir jos rezultatus, rengia straipsnius ir teikia atsakingam specialistui.
 • Įgyvendindamas įstaigos tikslus, savo kompetencijos klausimais vykdo kitus su sveikatos priežiūros mokykloje funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

Nuoroda:

Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašas

Dokumentai

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Atnaujinta Dydis
2023 metų visuomenės sveikatos priežiūros specialistės vykdančios sveikatos priežiūrą mokykloje veiklos planas 2023-05-10 20:53:18 53.92 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.40 – 15.25