Tūkstantmečio mokyklos

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas:

 • ugdymosi aplinkų kūrimas ir pritaikymas įtraukiajam ugdymui. Įkurtos erdvės, kuriose bus vykdomi individualūs ir grupiniai relaksacijos užsiėmimai, taikomos terapijos pagal PPT išvadas ir pagal kitus mokinių poreikius. Užsiėmimus vykdys psichologai ir kiti pagalbos mokiniui specialistai. Relaksacijos ir nusiraminimo kambariuose mokiniai galės nusiraminti, įveikti stresą keliančius dirgiklius ir tęsti ugdymo procesą. Įtraukiojo ugdymo priemonės bus naudojamos individualios mokinio pažangos skatinimui, motyvacijos gerinimui, sutrikusių funkcijų lavinimui ir pažintinių gebėjimų ugdymui. Klasių pritaikymas padės atliepti skirtingus mokinių ugdymosi poreikius ir padės užtikrinti geresnes sąlygas įtraukties didinimui mokykloje.
 • įkurta erdvė kultūriniam ugdymui, kurioje bus vykdomas formalus ir neformalus švietimo ugdymas: šokio, dailės, teatro, dizaino užsiėmimai. Organizuojamos tvarios, ilgalaikės kultūrinio ugdymo veiklos: susitikimai, pokalbiai, bendra kūrybinė veikla, parodos, edukacijos,  ekspozicijų pristatymai mokyklos bendruomenei. Bendradarbiaujama su profesionaliais kūrėjais, socialiniais partneriais, tinklaveikos mokyklomis. Ugdomos mokinių pažinimo ir kultūrinės kompetencijos. Kuriamas patrauklus mokymosi turinys. „Siuvimo atelje“, bus vykdomas formalus ikiprofesinis 9-10 jaunimo klasių ugdymas pagal mokytojų parengtą ikiprofesinio mokymo programos modulį "Siuvėjas", pasirengiant siuvėjo profesijai, neformalus švietimo ugdymas 4-10 kl. mokiniams, siuvimo darbų edukacijos mokyklos bendruomenei.
 • STEAM ugdymas. Sukurta STEAM mokyklos strategija, paremta probleminiu, tyrinėjimu grįstu ugdymu, sudarant mokiniams galimybes teoriją glaudžiai sieti su praktika, bendradarbiauti, skatinti probleminį mąstymą bei kūrybiškumą. Užtikrinamas sistemiškas, mokyklos poreikius ir galimybes atitinkantis STEAM ugdymas. Sudaromos prielaidos įvairesnio, kokybiškesnio formaliojo ir neformaliojo ugdymo turinio ir formų taikymui, tobulinamos mokytojų kompetencijos.

Sukuriamas ir įgyvendinimas integruotas STEAM ugdymo turinys 5-8 kl., 9-10 kl. mokiniams, siekiant pagerinti matematikos PUPP rezultatus. 70-90% mokinių dalyvaus integruotose STEAM veiklose, siekiamas bent patenkinamas PUPP įvertinimų lygis.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

 1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

 

Atnaujinta: 2024-03-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.00 – 13.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.40 – 15.25